Emas: Fondos Públicos

Órgano concedente: Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental – Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras – Xunta de Galicia.

Contía da subvención:  6.268,50 €

Finalidade da subvención: Auditorías Ambientais.